Знайомимось з гуртками

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ НВК № 14

2016-2017 навчальний рік

Назва гуртка

Класи

Керівник

Дні роботи

Час роботи

«Школа

безпеки»

 

5-8 клас

Шанюк Іван Анатолійович

Понеділок

Четвер

16:00-17:30

 

«Футбол»

 

 

6-9 клас

Алембіта Олександр Ярославович

Середа

П’ятниця

16:30-18:00

 

«Мистецтво

нашого народу»

 

6 клас

Булавська Надія Володимирівна

Понеділок

Середа

14:30-16:00

 

«Вокальний спів»

 

 

2-10 клас

Павелко Людмила Олексіївна

Понеділок

Середа

14:30-16:00

 

«Європейський клуб»

2-4 клас

Сидорчук Любов Георгіївна

Понеділок

Середа

15:15-16:45

Школа безпеки

Гурток «Школа безпеки» (5-8 клас)

Мета роботи гуртка: національно – патріотичне виховання  підростаючого покоління, формування особистості – патріота і громадянина, стійкої мотивації на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання і закріплення навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження.

Завдання:

-         оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

-         зміцнення морально–психологічного стану і фізичного розвитку вихованців,

-         ознайомлення з основами рятувальної справи;      

-         надання базової підготовки для служби в                Керівник гуртка        

підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;                                    Шанюк Іван             

-         виховання екологічної культури.                                  Анатолійович.

Форми проведення занять: теоретичні, практичні

заняття, тренування, туристські подорожі, участь

у змаганнях.

Футбол

Гурток «Футбол» (6-9 клас)

Мета роботи гуртка:  досягнення макси- мально можливого для кожного  індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості з урахуванням специфіки футболу та вимогами загальної діяльності.

Завдання :

-         всебічний гармонійний розвиток учнів;

-         формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних для успішної діяльності у футболі;

-         засвоєння техніки й тактики обраного виду спорту;

-         забезпечення потрібного рівня розвитку

рухових якостей, можливостей функціональ-            Керівник гуртка – 

них систем організму, які несуть основне              Алембіта Олександр

навантаження у футболі;                                                 Ярославович.

-         виховання належних моральних і вольових                 

якостей;

-         забезпечення необхідного рівня спеціальної

підготовленості;

-         набуття теоретичних знань і практичного досвіду,

потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності.

Мистецтво нашого народу

Гурток «Мистецтво нашого народу» (2-4 клас)

Мета роботи гуртка:створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання:

- виховувати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва;

- створити умови для здобуття учнями знань, вмінь та навичок з техніки декоративно-ужиткового мистецтва;

- навчити поєднувати різноманітні техніки у процесі виконання виробів;

- розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити

індивідуальний стиль роботи.

 

                                                                                  Керівник гуртка –                                                                          Булавська Надія Володимирівна.

Європейський клуб

Гурток «Європейський клуб» (6 клас)

Мета роботи гуртка: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.

Ззавдання:

-      вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;

-      поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;

-      встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;

-      організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;

-      формування комунікативних навичок,

навичок самостійного навчання, збирання та

критичного аналізу необхідної інформації;              Керівник гуртка – 

-      підвищення рівня володіння інформаційно-           Сидорчук Любов

  комп’ютерними  технологіями;                                       Георгіївна

-      мотивація до вивчення іноземних мов.                                                           

Більше статей...

  1. Вокальний спів
Розроблено Римар Віктор Олексійович.